Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. OÜ NeestiN (reg 14149540) poolt asutatud täienduskoolitusasutuse nimi on NeestiN Keeltekool (edaspidi Keeltekool), lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, õppekorralduse alustest, Keeltekooli kodukorra reeglitest ning ettevõtte ärieetikast.  

1.2. Keeltekool korraldab täiskasvanutele suunatud võõrkeelte kursusi. 

1.3. Kursuste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub koolitaja inimõigustega kooskõlas väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest, abivalmidusest ja vastastikusest koostööst.

 

2. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, täienduskoolituse standardist ja ELi võõrkeeleõppe alusdokumentidest.

2.2. Keeltekooli õppekavas sätestatakse järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • sihtprupp ja õpingute alustamise tingimused;
 • õppe kogumaht, õppe ülesehitus;
 • õppe sisu;
 • õppemeetodid;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.3. Õppekava koostamisel lähtutatakse ELi võõrkeeleõppe alusdokumendist, konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga kursus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

2.4. Keeltekooli poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud koolitusfirma veebilehel. Iga kursuse juures on viide kehtivale õppekavale.

 

3. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Keeltekool viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppetegevus toimub renditud ruumis aadressil Karjääri 7, Maardus, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

3.2. Õpperuumis on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: mugavad õppelauad, toolid ja nurgadiivan. Õppetöö toimub avaras ruumis, mis võimaldab paigutada laudu ja toole vastavalt grupi vajadustele ning mööbli paigutus lubab kasutada õppetöös aktiivõppe meetodeid. Ruumis on iga õppija jaoks piisavalt ruumi.

3.3. Õpperuum on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega: valge markeritega loengutahvel, CD-mängija. Vajadusel võimalik kasutada dataprojektorit ja sülearvutit. Kasutatavas ruumis on interneti kasutamise võimalus.

3.4. Keeltekooli kursustel on õppematerjalideks võõrkeelte õpikud, paberkandjal ja/või elektroonilised õppematerjalid.  Õppijatele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid eesti keeles, sõnastikud ja kirjutusvahendid.

3.5. Õpperühmade suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse või selle taseme  sisust. Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (3 – 5 inimest) või rühmatööna (6 – 8 inimest). Põhieesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3.6. Kõik kursused on üleval Keeltekooli kodulehel. Kursustele on võimalik registreeruda e-maili või telefoni teel.

3.7. Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust kursuse korraldaja poolt. 

3.8. Kõik kursustusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust info kursuse täpse korraldusliku poole kohta.

 

4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. Keeltekooli koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2. Koolitajate töö tulemuslikkust hinnatakse pärast tagasisidelehtede saamist õppijate poolt. Keeltekooli juhtkond analüüsib nii koolitustulemusi kui ka tagasisidelehtede sisu ning vajadusel teeb parandusettepanekud koolitajale.

 

5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad internetipõhise tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.

5.2. Tagasisidelehtede koondid salvestatakse järelduste tegemiseks. Keeltekooli juhataja ja koolitajad analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu või täiendavad korraldust, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.

5.3. Keeltekool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi jaoks ja tulumaksu tagastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.