Eesti keele kursus algajatele (A2)

Eesti keele kursus algajatele (A2)

on mõeldud:

* õppijatele, kes soovivad alustada eesti keele õpinguid

* õppijatele, kes ei valda eesti keelt üldse või valdavad eesti keelt vähesel määral

* õppijatele, kelle keeleõppe eesmärk on A2-taseme eksamiks ettevalmistamine ning eesti keele A2-taseme eksami sooritamine

* õppijatele, kes soovivad omandada eesti keele oskust keeletasemele A2

Igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika – arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes, keelesituatsioonides, rollimängudes ja pidevas suhtlemises.

Kuulamine on suunatud oskusele haarata suulist kõne kuulates võtmesõnu, sõnaühendeid ja fraase.

Grammatikat õpitakse kasutades keeleloogikat ja seda kinnistatakse tegelikus kõnepraktikas.

Kursuse lõpuks õppija:

  • mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega, nagu info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht ja töö
  • oskab tutvustada ja kirjeldada ennast ja teisi, küsida lihtsaid küsimusi ning neile vastata ja väljendada oma vajadusi
  • mõistab konkreetse sisuga lühikesi, lihtsaid tekste ja isiklikke kirju, mis sisaldavad tuttavaid või rahvusvahelisi sõnu
  • oskab leida vajalikku teavet igapäevatekstidest (reklaamid, brošüürid, menüüd, ajakavad, lihtsad ajalehekuulutused ja lühikesed ajaleheartiklid)
  • oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid ja teateid, täita ankeete, mis sisaldavad isikuandmeid, teha märkmeid ja koostada väga lihtsaid isiklikke kirju, et väljendada tänu või esitada vabandust

Antud keeletaseme kursuse õppekavaga saab lähemalt tutvuda SIIN.