Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

on mõeldud:

* õppijatele, kelle keeleoskuse tase vastab B1-tasemele ning kes on huvitatud B2-taseme omandamisest

* õppijatele, kes soovivad oma keeleõpinguid jätkata või oma sooritustulemust parandada

Igas tunnis on kasutusel pigem kommunikatiivne õpetamismeetod, et arendada nii rääkimist, kuulamist, lugemist kui ka kirjutamist. 

Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijad ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Kursuse lõpuks õppija:

  • mõistab suhteliselt pika ja keeruka ühiskeelse jutu ning oma erialase väitluse põhisisu nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul
  • oskab pidada ettevalmistatud ettekandeid ning põhjendada oma seisukohti
  • suudab spontaanselt vestelda eesti keelt emakeelena kõnelejatega
  • oskab sobivaid abimaterjale kasutades lugeda erinevat liiki ja erinevatel teemadel pikki ja keerukaid tekste
  • oskab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi
  • oskab eri lausetüüpe kasutades kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste paljudel endale huvi pakkuvatel teemadel ning ka tuttavatel abstraktsetel teemadel
  • oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi

Antud keeletaseme kursuse õppekavaga saab lähemalt tutvuda SIIN.