Iseseisva keelekasutaja eesti keele kursus (B1)

Iseseisva keelekasutaja eesti keele kursus (B1)

on mõeldud:

* õppijatele, kes soovivad alustatud eesti keele õpinguid jätkata

* õppijatele, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes on huvitatud B1-taseme omandamisest

* õppijatele, kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust

Meie keeletundide mõte on interaktiivsus – kuula, räägi, mõista ja väljenda.

Põhirõhk on suhtluskeele arendamisel ning väljendusoskuse ja enesekindluse arendamisel, kuna paljude inimeste põhiprobleemiks on vähene julgus võõrkeeles suhelda. Õppijat suunatakse võõrkeeles suhtlema elulistes situatsioonides, toetakse neid aktiivõppemeetoditega keeletundides.

Kuulamine on suunatud oskusele haarata suulist kõne kuulates võtmesõnu, sõnaühendeid ja fraase.

Grammatikat õpitakse kasutades keeleloogikat ja seda kinnistatakse tegelikus kõnepraktikas.

Kursuse lõpuks õppija:

  • mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel ning olulisemaid üksikasju
  • saab aru tuttaval teemal raadiouudiste ja ennustatava sisuga (st oodatud või rutiinsete) telefonikõnede põhisisust
  • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel
  • tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine
  • suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus)
  • mõistab ka pikemate tekstide peamist mõtet ja otsib neist konkreetset infot, kui teema on talle oluline või tuttav
  • oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid üldsõnalisi tekste, isiklikke kirju ja teateid ning anda edasi uudiseid
  • oskab kirjutada väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid

Antud keeletaseme kursuse õppekavaga saab lähemalt tutvuda SIIN.